การจัดตั้งบริษัทสำหรับชาวต่างชาติ

ช่วยเหลือทุกด้านเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยชาวต่างชาติ, ขอวีซ่าประกอบธุรกิจ มีเจ้าหน้าที่รองรับ 12 ภาษา

ตารางเวลาการจัดตั้งบริษัทโดยชาวต่างชาติ

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบชื่อบริษัทว่ามีชื่อที่เหมือนหรือคล้ายอยู่ก่อนแล้วหรือไม่

ตัดสินใจเลือกชื่อบริษัท
“ที่อยู่เดียวกันไม่สามารถใช้ชื่อเหมือนกันได้” ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบก่อนว่าในเขตเมืองเดียวกันชื่อนั้นถูกใช้อยู่แล้วหรือไม่


ขั้นที่ 2 จัดทำและทำการรับรองหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทมีรายการที่ต้องเขียนกำหนดไว้ (ระบุด้านล่าง)ซึ่งหากขาดรายการใดรายการหนึ่งจะไม่มีผลบังคับใช้

1) วัตถุประสงค์ กิจการของบริษัท
2) ชื่อของบริษัท
3) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ลงรายละเอียดถึงเมือง, เขต
4) ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนทรัพย์สินที่ใช้เมื่อจัดตั้งบริษัทหรือจำนวนเงินขั้นต่ำ
5) รายชื่อผู้เริ่มก่อการและที่อยู่

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทที่สมบูรณ์จะต้องได้รับการรับรองโดยผู้รับรองโนตารีพับลิค
*1 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจะต้องมีการประทับตราจริงและแนบเอกสารรับรองตราประทับดังกล่าว
*2 กรณีผู้เริ่มก่อการ, ประธานเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ต้องมีเอกสารรับรองตราประทับหรือลายเซ็นอย่างเป็นทางการจากประเทศนั้นๆ และต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาด้วยกัน


ขั้นที่ 3 การชำระทุนจดทะเบียน

ในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้น จะต้องยื่นเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการชำระทุนจดทะเบียนตามความเป็นจริง

 1. เอกสารหลักฐานแสดงจำนวนเงินที่มีการชำระผ่านบัญชีของสถาบันการเงินที่กำหนดหลังจากดำเนินการรับรองหนังสือบริคนธ์สนธิและข้อบังคับบริษัท (ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ณ เวลาก่อตั้งหรือประธาน ณ เวลาก่อตั้งเป็นผู้จัดทำ)
  * กรณีที่ในเอกสารมีการบันทึกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จะต้องบันทึกข้อมูล 2 รายการต่อไปนี้รวมไปด้วย
  1 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในวันที่ชำระ เช่น 1 ดอลลาร์=X เยน เมื่อวัน/เดือน/ปี
  2 จำนวนเงินที่ได้รับโอนที่แปลงเป็นหน่วยสกุลเงินเยนแล้ว โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ชำระ
 2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินที่กำหนดหลังจากดำเนินการรับรองหนังสือบริคนธ์สนธิและข้อบังคับบริษัท หรือรายการการทำธุรกรรมหรือเอกสารอื่นที่สถาบันการเงินดังกล่าวเป็นผู้จัดทำ
  * ในเอกสารดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดรวมอยู่ด้วย (รวมถึงธุรกรรมที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต)
  1. ชื่อและสาขาของสถาบันการเงิน
  2. ประวัติการชำระทุนจดทะเบียน
  3. ชื่อบัญชี

โปรดปรึกษาเราหากท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารข้างต้นได้


ขั้นที่ 4 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (สำนักกฎหมาย)

นำเอกสารคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่จัดทำเสร็จแล้วไปทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่สำนักกฎหมาย
เมื่อได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว จดทะเบียนจะได้รับหนังสือรับรองรายการที่จดทะเบียน (หนังสือรับรองบริษัท) และจะสามารถจดทะเบียนกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนไปพร้อมกันได้


ขั้นที่ 5 ขั้นตอนหลังจากจัดตั้งบริษัท

・เปิดบัญชีธนาคารในนามของนิติบุคคล (โปรดดำเนินการด้วยตัวเอง)
・ รายงานต่อกรมสรรพากร (ยื่นคำร้องขอจัดตั้งสำนักงานสำหรับทำการจ่ายเงินเดือน)
・รายงานต่อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
・รายงานต่อสำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน
・รายงานต่อหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเงินบำนาญของประเทศญี่ปุ่น

ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นเป็นการอธิบายเงื่อนไขต่างๆ ในการจัดตั้งบริษัท
ต่อจากนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับบริการที่ทางเราสามารถช่วยเหลือท่านได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันจันทร์-ศุกร์:10:00~18:00)
(วันเสาร์:11:00~17:00)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19
แบบฟอร์มอีเมลคลิกที่นี่
หากแจ้งว่าเห็นจากเว็บไซต์ของเรา จะสามารถให้คำแนะนำได้รวดเร็วขึ้น

บริษัทในเครือPGและบริษัทคู่ค้า

Related Services

PG Group & Partners

top▲