การจัดตั้งบริษัทสำหรับชาวต่างชาติ

ช่วยเหลือทุกด้านเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยชาวต่างชาติ, ขอวีซ่าประกอบธุรกิจ มีเจ้าหน้าที่รองรับ 12 ภาษา

คำถามที่พบบ่อย

1. ถ้าหากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยใช้บ้านเป็นสำนักงานใหญ่ จะสามารถขอวีซ่าประกอบธุรกิจ/บริหารธุรกิจได้หรือไม่
กรณีที่ใช้ที่อยู่อาศัยโดยแบ่งพื้นที่บางส่วนเป็นสำนักงานนั้น การพิจารณาจะค่อนข้างเข้มงวดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทางเราแนะนำให้แยกที่อยู่อาศัยกับสำนักงานเป็นคนละที่จะดีกว่า
2. สามารถจัดตั้งบริษัทโดยที่กรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่
ได้
3. การที่ชาวต่างชาติจะจัดตั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่นจำเป็นจะต้องมีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่
ตั้งแต่ปี 2015เป็นต้นมา แม้กรรมการบริษัททุกคนจะอาศัยอยู่ต่างประเทศก็สามารถยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นได้
4. ผู้เริ่มก่อการ/กรรมการบริษัทอาศัยอยู่ต่างประเทศ จึงไม่มีเอกสารรับรองตราประทับชื่อหรือเอกสารรับรองรายการประวัติส่วนบุคคล จะสามารถดำเนินการได้ไหม

ได้ โดยหลักแล้วเอกสารรับรองตราประทับชื่อนั้นไม่จำเป็น
ชาวต่างชาติสามารถส่งเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศสัญชาติของตนหรือประเทศที่ตนพักอาศัยอยู่ได้

・เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการภายในประเทศเจ้าของสัญชาติ (ex: หน่วยงานราชการของประเทศAที่อยู่ในประเทศA)
・หน่วยงานราชการของประเทศเจ้าของสัญชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ex:เช่นสถานทูตของประเทศAที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
・เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศเจ้าของสัญชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น (ex:สถานทูตของประเทศA ที่ตั้งอยู่ในประเทศB)
・เอกสารที่ออกโดยผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notary Public) ในประเทศเจ้าของสัญชาติ

ในกรณีที่หน่วยงานราชการของประเทศตนไม่สามารถออกเอกสารรับรองลายมือชื่อได้ การส่งเอกสารดังต่อไปนี้แทนก็เคยได้รับการอนุมัติเช่นกัน

1. เอกสารรับรองลายมือชื่อที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่อาศัยอยู่
2. เอกสารรับรองลายมือชื่อที่ออกโดยผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notary Public) ในประเทศที่อาศัยอยู่
3. เอกสารรับรองลายมือชื่อที่ออกโดยผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notary Public)ในประเทศญี่ปุ่น
* เอกสารที่ออกเป็นภาษาต่างประเทศต้องแนบใบแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย

5. มีผู้ที่ถือวีซ่าประเภทใดบ้างที่ไม่จำเป็นจะต้องขอวีซ่า “ประกอบธุรกิจ” ในการจัดตั้งบริษัท
ไม่จำเป็นสำหรับบุคคลต่อไปนี้
1. ผู้พำนักถาวร
2. คู่สมรสชาวญี่ปุ่น
3. คู่สมรสของผู้พำนักถาวร
4. ผู้พำนักระยะยาว (ผู้ที่มีเชื้อสายญี่ปุ่นหรือคู่สมรส, บุตรตามความเป็นจริงของคู่สมรสของชาวญี่ปุ่นหรือผู้พำนักถาวร)
6. จะทำอย่างไรในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติแล้วไม่มีบัญชีที่ใช้ชำระเงินทุนได้
ในส่วนของชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับชำระเงินทุนนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นชื่อผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการบริษัทเท่านั้น แต่สามารถเป็นชื่อของผู้ที่รับมอบอำนาจจากผู้เริ่มก่อการก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำเนินการในญี่ปุ่น  สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ทางบริษัทพีจีเป็นตัวแทนผู้ก่อตั้งบริษัทได้ กรุณาสอบถามรายละเอียด สำหรับสถาบันการเงินที่รับโอนก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสาขาของธนาคารในประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถเป็นสาขาในต่างประเทศรวมถึงสาขาในประเทศญี่ปุ่นของธนาคารต่างประเทศก็ได้
7. แม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ก่อตั้งบริษัท จะสามารถขอวีซ่า “บริหารธุรกิจ” ได้หรือไม่
สามารถขอได้ ในกรณีการควบรวมกิจการกับบริษัทที่มีอยู่แล้ว(M&A)หรือเข้าร่วมในฐานะพนักงาน (อย่างไรก็ตามผลประกอบการในอดีตเป็นสิ่งจำเป็น) กรณีที่เป็นกิจการขนาดเล็ก คะแนนเสียงของมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญ
8. ในการขอต่ออายุวีซ่า “ประกอบธุรกิจ” หากมีการจ้างพนักงานประจำ จำเป็นที่จะต้องมีประกันสังคมหรือไม่
ทางเราขอแนะนำว่าท่านต้องเข้าระบบประกันสังคม
9. ตอนนี้เป็นนักเรียนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น จะจัดตั้งบริษัทตอนไหนถึงจะดี
ควรยื่นขอวีซ่า “ประกอบธุรกิจ” ช่วงก่อน-หลังใกล้จบการศึกษา
* ต้องได้วีซ่า “ประกอบธุรกิจ” และจัดตั้งบริษัทก่อนจึงเริ่มประกอบกิจการได้
(หากไม่เป็นไปตามนี้อาจถือเป็นการประกอบกิจการนอกขอบข่ายของประเภทวีซ่าได้)
10. ไม่มีความมั่นในภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ จะสามารถจัดตั้งบริษัทได้ไหม
ท่านสามารถวางใจได้ บริษัทของเรามีพนักงานเจ้าของภาษาให้บริการรองรับถึง 12 ภาษา
* หากไม่มีการแปลเอกสารอะไรเพิ่มเติมพิเศษ ทางเราจะไม่คิดค่าแปล บางที่อาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างไม่เป็นธรรม แต่ท่านสามารถวางใจได้ว่าบริษัทของเราเก็บค่าธรรมเนียมอย่างเป็นธรรมตามความเป็นจริง
11. สามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะสั้นเพื่อเจรจาธุรกิจ, ทำสัญญา รวมถึงวิจัยตลาดเพื่อการจัดตั้งบริษัทในอนาคตได้หรือไม่
ได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าพำนักระยะสั้นซึ่งสามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้เป็นเวลามากที่สุด 90 วัน
โดยหลักแล้ววีซ่าประเภทนี้จะห้ามกระทำการใดๆ เพื่อหารายได้ แต่การเข้าร่วมประชุมวิชาการ, เยี่ยมชมโรงงาน, ฝึกงาน, สัมภาษณ์งาน, เจรจาธุรกิจ, ทำสัญญา, วิจัยตลาด, โฆษณา ฯลฯ สามารถกระทำได้
แม้จะห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ เงินขอบคุณสำหรับการบรรยาย, ค่าเดินทาง/ค่าอาหารในระยะเวลาพำนัก ฯลฯ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันปกติ ไม่ถือเป็นรายได้
12. หลังจากได้วีซ่าประกอบธุรกิจแล้ว สามารถยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้หรือไม่
ได้ โดยขั้นตอนคือ ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิก่อน แล้วไปเปิดบัญชีธนาคารหลังจากท่านได้รับวีซ่าประกอบธุรกิจที่มีระยะเวลาพำนัก 4 เดือน → โอนเงินทุนจัดตั้ง → ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
*ทั้งนี้ ทางบริษัทไม่แนะนำให้ขอวีซ่าประกอบธุรกิจที่มีระยะเวลาพำนัก 4 เดือน เนื่องจากการขอต่อระยะเวลาพำนักทำได้ยาก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันจันทร์-ศุกร์:10:00~18:00)
(วันเสาร์:11:00~17:00)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19
แบบฟอร์มอีเมลคลิกที่นี่
หากแจ้งว่าเห็นจากเว็บไซต์ของเรา จะสามารถให้คำแนะนำได้รวดเร็วขึ้น

บริษัทในเครือPGและบริษัทคู่ค้า

Related Services

PG Group & Partners

top▲