การจัดตั้งบริษัทสำหรับชาวต่างชาติ

ช่วยเหลือทุกด้านเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยชาวต่างชาติ, ขอวีซ่าประกอบธุรกิจ มีเจ้าหน้าที่รองรับ 12 ภาษา

ค่าบริการ

(A) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท (กรณีลายเซ็นอิเล็กทรอนิก)

  บริษัท ห้างหุ่นส่วนจำกัด/
ห้างหุ่นส่วน
หมายเหตุ
ภาษีจดทะเบียน 150,000 เยน 60,000 เยน  
รับรองหนังสือบริคณห์สนธิ
(รวมค่าสำเนา)
52,000 เยน 0 เยน  
อากรสแตมป์
(หนังสือบริคณห์สนธิแบบอิเล็กทรอนิก)
40,000 เยน ⇒ 0 เยน 40,000 เยน ⇒ 0 เยน การยื่นแบบอิเล็กทรอนิกไม่ต้องมีอากรสแตมป์
ค่าธรรมเนียม 100,000 เยน ⇒ 70,000 เยน 100,000 เยน ⇒ 70,000 เยน มีส่วนลด 30,000 เยนขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ ※1
รวม 272,000 เยน 130,000 เยน  
※1 แพ็คเกจ:กรณีที่ใช้บริการอื่นๆร่วมด้วย เช่น การทำบัญชีรายปี/ยื่นขอวีซ่า/เช่าสำนักงาน

ตัวเลือกเพิ่มเติม หมายเหตุ
ทำตราประทับบริษัท 15,000 เยน~ เซ็ตตราประทับบริษัท 3 ชิ้น มี 3 แบบให้เลือก
ร่างสัญญาเช่า 30,000 เยน  
บริการให้เช่าสำนักงาน โปรดสอบถาม เลือกระหว่าง Virtual และสำนักงานส่วนตัว 3 แบบ
แนะนำสำนักงาน ค่าเช่า 1 เดือน ขั้นต่ำ 60,000 เยน

สำนักงานให้เช่า

อัตราค่าเช่ารายเดือน (มี 3 แพคเกจ)

①ใช้แค่ที่อยู่สำนักงาน แต่ไม่ได้เช่าสำนักงาน (Virtual Office) ②ใช้โต๊ะประชุมรวมเป็นสำนักงาน แต่ไม่มีสำนักงานส่วนตัว (Free Desk) ③มีสำนักงานส่วนตัว (Private Room)
สามารถเปลี่ยนแพคเกจได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากต่อสัญญาเช่าเดือนต่อเดือน
ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสัญญา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ไม่มีการคำนวณค่าเช่าเป็นรายวัน
วันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์)
10:00-18:00
Virtual Office Free Desk Private Room
ค่าเช่ารายเดือน ¥10,000 ¥30,000 ¥50,000~
ค่าแรกเข้า
(ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่แรกเริ่มเป็นต้น)
¥10,000 ¥10,000 ค่าเช่าครึ่งเดือน
ค่าส่วนกลางรายเดือน (1 คน) ×
(ไม่สามารถใช้สำนักงาน)
¥5,000 ¥5,000
(เมื่อเข้าใช้ห้องสำนักงาน)
บริการพื้นฐาน ที่อยู่สำนักงาน
ทะเบียนนิติบุคคล
ป้ายชื่อบริษัท
จัดส่งพัสดุ
บริการเสริม โต๊ะ・คอมพิวเตอร์ ×
(ใช้ร่วมกัน)

(ส่วนตัว)
แฟกซ์・เครื่องถ่ายเอกสาร ×
(ใช้ร่วมกัน)

(ใช้ร่วมกัน)
ใช้ห้องประชุม (1ครั้ง) ¥2,000
ห้องส่วนตัว (1ครั้ง) ¥5,000 ¥5,000
* ค่าส่งพัสดุ/จดหมายจะคำนวณตามความเป็นจริง
* ในกรณีที่ใช้แฟกซ์・เครื่องถ่ายเอกสารค่ากระดาษจะเรียกเก็บต่างหาก (กรุณาอ้างอิงจากตารางราคาในสัญญา)
* ในกรณีที่ต้องการใช้ห้องประชุมกรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน
* จะมีการเก็บค่าประกันคีย์การ์ดที่ใช้ในการเข้าสำนักงาน¥5,000 และจะคืนให้เมื่อยกเลิกสัญญา

บริการโอนสายจากโทรศัพท์สำนักงาน

สายที่โทรเข้ามาทั้งหมดจะถูกโอนไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนด

การติดตั้งครั้งแรกใช้เวลา 10 วัน กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันใช้งาน 2 สัปดาห
กรุณาจ่ายค่าบริการพร้อมกับค่าเช่าสำนักงานก่อนวันที่ 25 ของเดือนก่อน ตอนที่ต่อสัญญาในแต่ละเดือน
กรณีที่ต้องการยกเลิกสัญญากรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนวันยกเลิกสัญญา ทั้งนี้จะไม่มีการคำนวณค่าบริการเป็นรายวัน
วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
10:00-18:00
Virtual Office Free Desk Private Room
ค่าบริการรายเดือน ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000
ค่าติดตั้งครั้งแรก ¥10,000 ¥10,000 ¥5,000
ค่าโทรศัพท์ (เรียกเก็บเดือนถัดไป) เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
* ไม่สามารถเลือกเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
* สามารถโอนสายไปยังเบอร์โทรศัพท์ภายในประเทศเท่านั้น
* หากเปลี่ยนสัญญาจากสำนักงานส่วนตัวมาเป็นใช้แค่ที่อยู่สำนักงาน ไม่ต้องเสียค่าติดตั้งครั้งแรกหากใช้เบอร์โทรศัพท์เดิมต่อ
* ในกรณีที่ใช้บริการโอนสาย ถึงแม้จะเป็นสายที่โทรเข้ามา ถ้ามีการรับสายก็จะเสียค่าโทรศัพท์ด้วย

*ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(B) ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประกอบธุรกิจ

จัดทำและยื่นเอกสาร หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายกรณีทำพร้อม (A)
ยื่นขอวีซ่า / ยื่นขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 200,000 เยน เก็บค่าบริการครึ่งหนึ่งหากไม่ผ่าน พร้อมบริการยื่นใหม่อีก 1 ครั้ง 472,000 เยน
ยื่นขอเปลี่ยนสถานะ 70,000 เยน  
จัดทำและตรวจสอบเอกสารเท่านั้น หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายกรณีทำพร้อม (A)
ยื่นขอวีซ่า / ยื่นขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 100,000 เยน ไม่มีการคืนเงินแม้จะยื่นไม่ผ่าน 372,000 เยน
ยื่นขอเปลี่ยนสถานะ 35,000 เยน  
ตัวเลือกเพิ่มเติม หมายเหตุ
ให้คำปรึกษา / จัดการบัญชีนิติบุคคล ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้อง จัดการภาษีรอบปี ¥180,000~ ราคาโปรโมชั่นเฉพาะปีแรก และเฉพาะการจัดทำบัญชีนิติบุคคลเท่านั้น ¥100,000~
ในกรณีที่จำเป็นต้อง จัดการภาษีรอบปี ¥200,000~ ราคาโปรโมชั่นเฉพาะปีแรก และเฉพาะการจัดทำบัญชีนิติบุคคลเท่านั้น (ได้ถึง 3 คน)¥120,000~
กระทำการแทนผู้เริ่มก่อการ   ¥100,000 โปรดปรึกษาเป็นกรณีไป
กระทำการแทนกรรมการบริษัท   โปรดปรึกษา โปรดปรึกษาเป็นกรณีไป
เปิดบัญชีนิติบุคคลแทน บัญชีเฉพาะทำธุรกรรมในประเทศเท่านั้น (เช่น ธนาคาร Shinkin , Internet banking เป็นต้น) ¥50,000~ ค่าตอบแทนตามผลที่สำเร็จของงาน
บัญชีที่สามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ +¥50,000~
การสมัครโอนเงินไปต่างประเทศ +¥50,000~

※ ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
※ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมลหรือโทรศัพท์

Premium Support Plan (แพลนช่วยเหลือแบบพรีเมียม)

*1. แพลนนี้จะเป็นแพลนที่บริษัทของเราจะช่วยเหลือในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ(จัดตั้งบริษัท)ในประเทศญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ

*2. ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ และไม่รวมทุนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ 5 ล้านเยนขึ้นไป
ตัวอย่าง:ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย(ทนายความ)/จดทะเบียนสิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า(ทนายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)/ซื้อขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์(นายหน้าอสังหาริมทรัพย์)/การขอใบอนุญาตต่างๆ (ทนายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)

การจัดตั้งบริษัท

 • ค่านายหน้าจัดหาและแนะนำสำนักงานหรือใช้บริการเช่าสำนักงานกับบริษัท(1ปี)/สัญญาเช่า
 • รับรองหนังสือบริคณห์สนธิ (รวมค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร)
 • อากรสแตมป์ (ภาษีจดทะเบียน)
 • ค่าบริการของบริษัท
 • จัดทำตราประทับ
 • ค่าบริการของทนายความผู้เชี่ยวชาญ(การรับรองหนังสือบริคณห์สนธิ)/(การยื่นจดทะเบียนบริษัท)
 • กระทำการแทนผู้เริ่มก่อการ
 • ทนายความผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (วีซ่า)

การขอวีซ่าประกอบธุรกิจ

 • ทนายความผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (วีซ่า)

หลังจากจัดตั้งบริษัท

 • จัดการบัญชีงบประมาณ (ปี)
 • จัดการภาษีรอบปี (ปี)
 • การดำเนินการอื่นๆ (A~D)
 • กระทำการเปิดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลแทน
 1. ยื่นคำร้อง 7 รายการต่อกรมสรรพากร
  1.คำร้องขอจัดตั้งนิติบุคคล
  2.ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้แบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้สีฟ้า
  3.ยื่นคำร้องขอจัดตั้งสำนักงานที่มีการจ่ายเงินเดือน
  4.ยื่นคำร้องขอใช้วันนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นกรณีพิเศษ
  5.ยื่นคำร้องเกี่ยวกับวิธีการประเมินสินค้าในคลัง (เสริม)
  6.ยื่นคำร้องขอทดแทนมูลค่าสินทรัพย์ประเภทที่มีการเสื่อมราคา (เสริม)
  7.ยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจต่อส่วนท้องถิ่น(การยื่นคำร้องขอจัดตั้งบริษัท)
 3. ยื่นคำร้องเอาประกันในการทำงานแก่กรมแรงงานฯและ Hello Work (ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน/ประกันการจ้างงาน)
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับประกันสังคมต่อหน่วยงานเงินบำนาญ

หากลูกค้าท่านใดสนใจใช้บริการแพลนนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันจันทร์-ศุกร์:10:00~18:00)
(วันเสาร์:11:00~17:00)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19
แบบฟอร์มอีเมลคลิกที่นี่
หากแจ้งว่าเห็นจากเว็บไซต์ของเรา จะสามารถให้คำแนะนำได้รวดเร็วขึ้น

บริษัทในเครือPGและบริษัทคู่ค้า

Related Services

PG Group & Partners

top▲